เนื้อหาในส่วนนี้ครอบคลุมเรื่องการใช้เว็บไซต์ผ่านโทรศัพท์มือถือ และการพัฒนาแอปพลิเคชัน รวมทั้งการใช้งานแอปพลิเคชันอย่างมีประโยชน์ในด้านต่าง ๆ